استاد سیده حمیده احمدی

  • دانشجوی دکترا شیمی از دانشگاه شهید بهشتی
  • افتخار تحصیلی: رتبه ده المپیاد شیمی کشوری
  • تدریس در موسسه نخبگان علوم تهران به مدت 1 سال