انتخاب استادبانک به عنوان استارتاپ برگزیده دانشگاه صنعتی شریف
بهروز غفاری

استاد بهروز غفاری

  • افتخار تدریس: تالیف کتابهای کمک آموزشی فیزیک دهم و کتاب معلم
  • افتخار تدریس: طراحی آزمونهای مبتکران
  • افتخار تدریس: استاد پروازی در شهرستانها
  • افتخار تدریس: لوح تقدیر از آموزش و پرورش منطقه یک تهران