برای مشاهده قیمت تدریس خصوصی شهر خود را مشخص نمایید انتخاب شهر

بهترین اساتید تدریس خصوصی اصول ساختمان پلیمری - معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی اصول ساختمان پلیمری - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

ستاره اساتید، براساس بررسی مدارک آنها و تست گرفتن از تدریس آنها مشخص می شود توضیحات بیشتر

تهران
صابره گلاب زایی

صابره گلاب زایی مشاهده رزومه

  • دکترا مهندسی نساجی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
  • افتخار تحصیلی: شاگرد ممتاز مقطع دکترا
اصفهان
محمدعلی فیروزه

محمدعلی فیروزه مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مهندسی نساجی از دانشگاه صنعتی اصفهان
تهران
زینب اسکافی

زینب اسکافی مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مهندسی نساجی از دانشگاه گیلان

در حال اعمال دریافت اطلاعات...

استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد ویژه (VIP)
استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد ویژه (VIP)