مدارس دولتی دخترانه شهید نامجو منطقه 7 تهران

در این صفحه مدارس دولتی دخترانه شهید نامجو منطقه 7 تهران لیست شده است

5 مدرسه

لیست مدارس دولتی دخترانه شهید نامجو منطقه 7 تهران

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 7

محله: شهید نامجو

آدرس: خیابان شهید نامجو، کاوه شرقی، پلاک 1057

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 7

محله: شهید نامجو

آدرس: خیابان شهید نامجو، ایستگاه مدرسه، کوچه شهید الائی، پلاک 22

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 7

محله: شهید نامجو

آدرس: شهید نامجو، ایستگاه روشنائی، خیابان سلمان فارسی، پلاک 303

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 7

محله: شهید نامجو

آدرس: خیابان شریعتی، خیابان شهید قدوسی،جنب مخابرات شهید بهشتی

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 7

محله: شهید نامجو

آدرس: خیابان شهید نامجو، کوچه علیرضا شیخ

تلفن پشتیبانی
02191005343