مدارس غیردولتی (راه دور) منطقه 16 تهران

در این صفحه مدارس غیردولتی (راه دور) منطقه 16 تهران لیست شده است

3 مدرسه

لیست مدارس غیردولتی (راه دور) منطقه 16 تهران

کاردانش پسرانه غیردولتی (راه دور)

منطقه: منطقه 16

محله: نامشخص

آدرس: خیابان شوش غربی، ایستگاه مترو شوش، جنب پمپ بنزین، خیابان شهید مرسلی، کوچه رسول عالی

متوسطه دوم پسرانه غیردولتی (راه دور)

منطقه: منطقه 16

محله: رودبار قصران

آدرس: نازی آباد، خیابان شهید رجایی، خیابان شهید عراقی، کوچه شهید نوروزی

کاردانش پسرانه غیردولتی (راه دور)

منطقه: منطقه 16

محله: نازی آباد

آدرس: نازی آباد، خیابان شهید رجایی، خیابان شهید عراقی، کوچه شهید نوروزی

تلفن پشتیبانی
02191005343