علی رضا کلالی

علی رضا کلالی

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس حضوری - مشهد

استاد جدید

کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی دبیری ریاضی از دانشگاه سیستان و بلوچستان

سابقه تدریس بمدت 30 سال در مدارس

سابقه تدریس خصوصی ریاضیات متوسطه دوم

درباره استاد

سلام علیرضاکلالی هستم کارشناس ارشد ریاضی ازدانشگاه فردوسی مشهد 31سال سابقه تدریس درمدارس نمونه شاهد تیزهوشان وغیردولتی واموزشگاههای کنکور رادرمشهد داشته ام ودرحال حاضر بازنشسته فرهنگی.همچنین حدود 2400ساعت دوره ضمن خدمت برای تدریس ریاضیات و بررسی کتب ریاضی با تغییر دوره ونظام اموزشی قدیم وجدید وترمی وسالی گذرانده وتجربه تدریس درهردوره ای راداشته ام.من مسایل ومفاهیم ریاضی راازطریق حل تمرینات مختلف باتوجه به سطح ونیازدانش اموزان انتخاب ودرهرمرحله انها راسخت تر ومفهومی ترمیکنم تابااین روش دانش اموزان راعلاقه مندتر وواداربه فکرکردن نمایم تالذت حل مساِِیل رادرک نموده وبتوانند از ریاضی حتی برای کمک گرفتن دردرسهای دیگر نیزاستفاده کنند. با تشکر

سابقه تدریس بمدت 30 سال در مدارس

سابقه تدریس خصوصی ریاضیات متوسطه دوم

تلفن پشتیبانی
021-91005343