درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

علی رضا کلالی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - مشهد
کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه فردوسی مشهد
  • کارشناسی دبیری ریاضی از دانشگاه سیستان و بلوچستان
  • سابقه تدریس بمدت 30 سال در مدارس
  • سابقه تدریس خصوصی ریاضیات متوسطه دوم

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط علی رضا کلالی

هندسه دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

350,000 تومان

ریاضی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

350,000 تومان

حسابان یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

350,000 تومان

آمار و احتمال یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

350,000 تومان

هندسه یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

350,000 تومان

ریاضی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

350,000 تومان

ریاضی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

350,000 تومان

ریاضی و آمار دهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

350,000 تومان

ریاضی و آمار یازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

350,000 تومان

ریاضی و آمار دوازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

395,000 تومان

سابقه تدریس بمدت 30 سال در مدارس

سابقه تدریس خصوصی ریاضیات متوسطه دوم

ویدیو وجود ندارد!