درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
داریوش حق نظر

داریوش حق نظر

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه اصفهان
  • سابقه 2 ترم دستیار استادی و استاد حل تمرین
  • پایان نامه را با نمره عالی و فارغ التحصیل رتبه الف

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه 2 ترم دستیار استادی و استاد حل تمرین

ویدیو وجود ندارد!