درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

نادر حسینی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی دبیر مطالعات اجتماعی از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
  • دبیر رسمی اموزش و پرورش

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط نادر حسینی

ریاضی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

علوم تجربی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

فارسی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

نگارش فارسی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

ریاضی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

علوم تجربی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

نگارش فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

ریاضی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

علوم تجربی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

نگارش فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

علوم تجربی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

نگارش فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

علوم تجربی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

نگارش فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

علوم تجربی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

نگارش فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

علوم تجربی ششم به هفتم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

فارسی ششم به هفتم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

استعداد تحلیلی ششم به هفتم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

علوم تجربی ششم به هفتم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

فارسی ششم به هفتم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

علوم تجربی ششم به هفتم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

فارسی ششم به هفتم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

دبیر رسمی اموزش و پرورش

سابقه تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!