این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

زینب معلمی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه آزاد اسلامی
  • کارشناسی مهندسی پلیمر از دانشگاه آزاد اسلامی
  • تدریس در اموزشگاه های سطح خوزستان و دروس دانشگاهی مهندسی شیمی
  • سابقه تدریس خصوصی دروس دانشگاهی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط زینب معلمی

کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

شیمی آلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

شیمی تجزیه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

شیمی تجزیه دستگاهی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

شیمی فیزیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

شیمی معدنی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

زبان تخصصی شیمی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

بیوشیمی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

شیمی آلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

استاتیک و مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

شیمی تجزیه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

شیمی فیزیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

شیمی آلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

استاتیک و مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

انتقال جرم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

استاتیک و مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

شیمی فیزیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

کنترل فرآیندها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

شیمی آلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

موازنه انرژی و مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

استاتیک و مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

انتقال جرم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

شیمی فیزیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

شیمی تجزیه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

موازنه انرژی و مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

شیمی فیزیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

انتقال جرم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

کنترل فرآیندها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

سینتیک و طرح راکتور

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

فرایندهای گاز

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

آشنایی با مهندسی شیمی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

استاتیک و مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

عملیات واحد 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مقدمات مهندسی نفت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

محاسبات مهندسی پالایش

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

فرآیندهای پالایش

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

فرآیندهای پتروشیمی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

تقطیر چند جزیی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

صنایع غذایی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

بیوشیمی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

کنترل کیفیت مواد غذایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

میکروبیولوژی عمومی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

میکروبیولوژی مواد غذایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

شیمی و بیوشیمی مواد غذایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

شیمی آلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

فرآیندهای پلیمری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

استاتیک و مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

موازنه انرژی و مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

تدریس در اموزشگاه های سطح خوزستان و دروس دانشگاهی مهندسی شیمی

سابقه تدریس خصوصی دروس دانشگاهی

ویدیو وجود ندارد!