درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

حسین کرباسچی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دکترا فیزیک از دانشگاه اصفهان
  • تدریس در دانشگاه بوعلی سینا
  • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی
  • تدریس در دانشگاه های غیرانتفاعی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط حسین کرباسچی

فیزیک جدید 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

فیزیک عمومی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مکانیک تحلیلی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ترمودینامیک و مکانیک آماری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی فیزیک 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

الکترومغناطیس

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مکانیک کوانتومی 1 و2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

فیزیک حالت جامد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

الکترومغناطیس

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

الکترومغناطیس

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

تدریس در دانشگاه بوعلی سینا

تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی

تدریس در دانشگاه های غیرانتفاعی

چاپ 12 مقاله معتبر ISI در مجلات معتبر بین المللی

ویدیو وجود ندارد!