درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
راضیه رفیعی

راضیه رفیعی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دکترا زبان و ادبیات عربی از دانشگاه اصفهان
  • 4 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش
  • تدریس در دانشگاه اصفهان
  • تدریس در مدارس نمونه

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس در مدارس نمونه

تدریس در دانشگاه اصفهان

استاد در دانشگاه فرهنگیان

4 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!