درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

الهه گل محمدی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه تبریز
  • افتخار تحصیلی: رتبه برتر در دانشکده
  • سابقه تدریس خصوصی در کانون
  • سابقه 2 سال تدریس در مدرسه غیر انتفاعی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط الهه گل محمدی

آمار و احتمالات دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

ریاضی 1 و 2 و 3

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

آنالیز ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

جبر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مبانی ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مبانی هندسه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

توابع مختلط

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

آنالیز عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

بهینه سازی خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

توپولوژی عمومی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

هندسه جبری مقدماتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

بهینه سازی غیرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

سیستم های دینامیکی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مبانی ترکیبیات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

گراف

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

نظریه اعداد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مبانی ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مبانی ترکیبیات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

آنالیز ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مبانی منطق و نظریه مجموعه ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

آنالیز عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

اقتصاد مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

اقتصاد مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

اقتصاد مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مبانی اقتصاد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مبانی علوم ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مبانی آنالیز عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مبانی احتمال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مبانی جبر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

جبر خطی عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

احتمال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

روش های آماری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مبانی منطق و نظریه مجموعه ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

برنامه سازی پیشرفته

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مبانی علوم ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مبانی آنالیز عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مبانی احتمال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

روش های آماری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

بهینه سازی خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

بهینه سازی غیرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مبانی آنالیز عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مبانی احتمال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

برنامه سازی پیشرفته

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

جبر خطی عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مبانی جبر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

اقتصاد مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

آمار و احتمالات دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

سابقه تدریس خصوصی در کانون

سابقه 2 سال تدریس در مدرسه غیر انتفاعی

ویدیو وجود ندارد!