درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

امید مرادی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
دانشجوی دکترا علوم اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی
  • تدریس به عنوان TA در دانشگاه
  • آموزش نرم افزار اقتصادی EViews
  • تدریس خصوصی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط امید مرادی

اصول علم اقتصاد 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

پول و ارز بانکداری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اقتصاد خرد 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اقتصاد کلان 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اقتصاد بخش عمومی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

پول و بانکداری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اقتصاد مدیریت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اقتصاد سنجی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

نظام های اقتصادی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

برنامه ریزی اقتصادی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اقتصادی صنعتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اقتصاد کشاورزی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اقتصاد مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اقتصاد عمومی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اقتصاد مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

کنکور کارشناسی ارشد مدیریت و اقتصاد (MBA)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اقتصاد مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

تجارت بین الملل

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ارزیابی طرح های اقتصادی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اصول مدیریت ریسک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اقتصاد ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

نظریه بازی ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اقتصاد مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

آموزش نرم افزار اقتصادی EViews

تدریس به عنوان TA در دانشگاه

تدریس خصوصی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد

ویدیو وجود ندارد!