درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

اندیشه قمی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دانشجوی دکترا مهندسی برق از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
  • تدریس بمدت 3 سال در دانشگاه آزاد اصفهان
  • سابقه تدریس در دانشگاه

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط اندیشه قمی

ریاضی عمومی 1 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ریاضی عمومی 2 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

برنامه نویسی کامپیوتر دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

آمار و احتمالات دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

فیزیک عمومی 2 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی برنامه نویسی دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مدارهای منطقی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ریاضی فیزیک 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

کاربرد کامپیوتر در فیزیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

زبان تخصصی فیزیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

الکترونیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

فیزیک قطعات نیمه رسانا

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

زبان تخصصی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اندازه گیری الکتریکی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

الکترونیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مدارهای منطقی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ریزپردازنده

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

سیستم های دیجیتال 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

فیزیک الکترونیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مدارهای مجتمع CMOS

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

تحقیق در عملیات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ساختار کامپیوتر و میکروپروسسور

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اندازه گیری الکتریکی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

الکترونیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مدارهای منطقی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

بیوفیزیک و بیوشیمی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

تحقیق در عملیات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

تحقیق در عملیات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مدارهای الکترونیکی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مدارهای منطقی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

طراحی سیستم های VLSI

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ریزپردازنده

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

الکترونیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ریزپردازنده

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

آمار و احتمالات دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

تدریس بمدت 3 سال در دانشگاه آزاد اصفهان

سابقه تدریس در دانشگاه

ویدیو وجود ندارد!