این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

محمدرضا شاه حسینی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه ازاد اسلامی هیدج
  • سابقه تدریس خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط محمدرضا شاه حسینی

روش تحقیق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اقتصاد خرد 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اقتصاد کلان 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اصول حسابداری 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اقتصاد بخش عمومی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

حقوق تجارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

پول و بانکداری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اقتصاد مدیریت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اقتصاد سنجی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مالیه بین الملل

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اقتصاد منابع

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

نظام های اقتصادی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

روش تحقیق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

برنامه ریزی اقتصادی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اقتصادی صنعتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اقتصاد کشاورزی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

روش تحقیق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

حقوق تجارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اصول سازمان و مدیریت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

تجارت بین الملل

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اقتصاد توسعه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ارزیابی طرح های اقتصادی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

سازمان و مدیریت صنعتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

حسابداری شرکت ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اصول مدیریت ریسک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اقتصاد ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اصول بیمه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی بودجه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

نظریه بازی ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اصول بیمه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

سابقه تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!