درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

قهرمان صباحی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تبریز
کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه محقق اردبیلی
  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی سهند
  • تدریس به صورت معلم آزاد، در دانشگاه به مدت 4سال
  • تدریس در مجتمع آموزشی کانون شهرستان هریس

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط قهرمان صباحی

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

ریاضی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

استعداد تحلیلی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

ریاضی نهم به دهم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

ریاضی نهم به دهم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

تدریس در مجتمع آموزشی کانون شهرستان هریس

تدریس به صورت معلم آزاد، در دانشگاه به مدت 4سال

سابقه تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!