درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

محمد هاشمی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق از دانشگاه آزاد اسلامی
  • سابقه 9 سال تدریس در مدارس نمونه دولتی و تیز هوشان و غیر انتفاعی
  • تدریس در دانشگاه و مدارس برتر
  • معدل برتر و الف در دانشگاه

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط محمد هاشمی

فارسی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

عربی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

نگارش هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

فارسی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

عربی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

نگارش هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

فارسی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

عربی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

نگارش نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

زبان و ادبیات فارسی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

زبان و ادبیات فارسی نهم به دهم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

زبان و ادبیات فارسی نهم به دهم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

تدریس در دانشگاه و مدارس برتر

سابقه 9 سال تدریس در مدارس نمونه دولتی و تیز هوشان و غیر انتفاعی

ویدیو وجود ندارد!