داود خسروانجم

داود خسروانجم

استاد تایید شده

5 از 5

(مشاهده 1 نظر)

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - تهران

1 جلسه موفق

دکترا مدیریت صنعتی از دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه تربیت مدرس

بیش از سه ماه همکاری با مجموعه استادبانک

سابقه 12 ترم تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی

درباره استاد

سوابق شغلی شماره تاریخ شروع تاریخ پایان سمت شغلی 1 01/07/1390 15/04/1395 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی 2 19/04/1395 06/12/1398 کارشناس تجزیه و تحلیل روش¬های بانک تجارت (رتبه چهار) 3 07/12/1398 تاکنون کارشناس تجزیه و تحلیل روش¬های بانک تجارت (رتبه دو) پایان نامه کارشناسی ارشد عنوان بررسی ارتباط بین قابلیت های سیستم های اطلاعاتی و عملکرد شرکت ها با استفاده از رویکرد مبتنی بر منابع: تبیین نقش عوامل محیطی رساله دکترا عنوان طراحی مدل ریاضی سنجش قابلیت های خدماتی در صنایع کوچک ایران: تبیین سیستم های اطلاعاتی پایان نامه کارشناسی ارشد عنوان بررسی ارتباط بین قابلیت های سیستم های اطلاعاتی و عملکرد شرکت ها با استفاده از رویکرد مبتنی بر منابع: تبیین نقش عوامل محیطی رساله دکترا عنوان طراحی مدل ریاضی سنجش قابلیت های خدماتی در صنایع کوچک ایران: تبیین سیستم های اطلاعاتی سوابق پژوهشی(مقالات علمی پژوهشی چاپ شده) شماره عنوان 1 شناسایی و طراحی مدل خوشه¬بندی قابلیت¬های خدماتی در صنایع کوچک ایران با استفاده از رویکردهای تحقیق در عملیات نرم: تبیین میک¬مک 2 ارزیابی شاخص های استراتژیک پیاده سازی بانکداری دیجیتال با استفاده از ترکیب رویکردهای مدلسازی ساختاری تفسیری و دیمتل فازی 3 شناسایی گلوگاه¬ها و شاخص¬های موثر جهت وصول مطالبات معوق بانک با استفاده از روش دیمتل فازی(Fuzzy DEMATEL) (مورد مطالعه: یکی از بانک¬های بزرگ تجاری) 4 بررسی قابلیت های خدماتی در صنایع کوچک ایران با استفاده از ادغام فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و دیمتل فازی: دیدگاه مبتنی بر منابع 5 شناسایی و تجزیه و تحلیل شاخص های قابلیت های خدماتی در صنایع کوچک ایران با استفاده از ادغام رویکردهای مدلسازی ساختاری تفسیری و میک مک فازی 6 تبیین دسته¬بندهای ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی جهت درجه بندی شعب بانک 7 بررسی تاثیر ابعاد محتوایی بر ابعاد ساختاری در طراحی ساختار سازمانی بانک تجارت با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی 8 طراحی مدل موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش در سطح سازمانی با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری(ISM) مورد مطالعه: بانک تجارت 9 بررسی ارتباط میان قابلیتهای سیستم های اطلاعاتی و عملکرد شرکتها بر اساس دیدگاه مبتنی بر منابع(RBV) با استفاده از تکنیک AHP فازی 10 کاربرد تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) در تعیین کارآئی نسبی کلانتریها 11 ارزیابی کارآئی نسبی واحدهای پلیس با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها: مروری بر مطالعات گذشته 12 نقش فناوری اطلاعات در طراحی و پیاده سازی مدیریت دانش در مخابرات با تکنیک AHP فازی 13 توسعه ی مدل های AHP فازی برای ارزیابی تاثیر قابلیت های IT و ابعاد کیفیت داده ها سوابق پژوهشی(مقالات بین المللی چاپ شده در نمایه های ISI, Scopus) شماره عنوان 1 Test adequacy criteria for UML design models based on a fuzzy-AHP approach 2 Evaluating data security by fuzzy analytic hierarchy process: comparison between database management systems 3 Using fuzzy AHP for evaluating the dimensions of data quality 4 IT Capability Impacts on Quality of Customer Service Process Using Fuzzy AHP 5 Smartening Production Process of Industrial Papers 6 Relationship between Information Systems Capabilities and Stock Exchange Corporation’s Performance: Resource Based View 7 IT capability analysis on Customer service process using Fuzzy AHP: Case study in insurance companies

سابقه 12 ترم تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی

سابقه 4 ترم تدریس دانشگاه پیام نور

44 ساعت تدریس واحد ایثارگران دانشگاه بین المللی

تلفن پشتیبانی
021-91005343