این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

فرزانه شرف

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد حقوق از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
  • کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه شیراز
  • سابقه تدریس خصوصی بیش از 10 سال
  • سابقه بمدت 4 سال در مدارس

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط فرزانه شرف

فارسی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

112,000 تومان

عربی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

112,000 تومان

نگارش هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

112,000 تومان

فارسی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

112,000 تومان

عربی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

112,000 تومان

نگارش هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

112,000 تومان

فارسی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

112,000 تومان

عربی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

112,000 تومان

نگارش نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

112,000 تومان

سابقه تدریس خصوصی بیش از 10 سال

سابقه بمدت 4 سال در مدارس

ویدیو وجود ندارد!