درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

محمد هدایتی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
دکترا مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران
  • سابقه 15 سال تدریس به صورت خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط محمد هدایتی

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
30٪
147,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
30٪
147,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
30٪
147,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
30٪
147,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
30٪
147,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
30٪
147,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
30٪
147,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
30٪
147,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
30٪
147,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
30٪
147,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
30٪
147,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
30٪
147,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
30٪
147,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
30٪
147,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
30٪
147,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
30٪
147,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
30٪
147,000 تومان

سابقه 15 سال تدریس به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!