درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

زینب نوروزی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - اهواز
کارشناسی ارشد بیوشیمی از دانشگاه شهید چمران اهواز
  • سابقه تدریس دروس مقطع ابتدایی به صورت خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط زینب نوروزی

ریاضی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

92,000 تومان

علوم تجربی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

92,000 تومان

ریاضی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

92,000 تومان

علوم تجربی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

92,000 تومان

فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

92,000 تومان

ریاضی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

92,000 تومان

علوم تجربی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

92,000 تومان

فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

92,000 تومان

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

92,000 تومان

علوم تجربی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

92,000 تومان

فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

92,000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

92,000 تومان

علوم تجربی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

92,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

92,000 تومان

علوم تجربی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

92,000 تومان

سابقه تدریس دروس مقطع ابتدایی به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!