درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

بهروز بهلولی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
دانشجوی دکترا مهندسی مکانیک از دانشگاه آزاد اسلامی دماوند
  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه آزاد اسلامی اراک
  • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه آزاد اسلامی اراک
  • افتخار تحصیلی: مقاله در خصوص ارتعاش

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط بهروز بهلولی

ریاضی عمومی 1 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

ریاضی عمومی 2 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

شیمی عمومی دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

برنامه نویسی کامپیوتر دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

آمار و احتمالات دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

معادلات دیفرانسیل دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

محاسبات عددی دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

فیزیک عمومی 1 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

فیزیک عمومی 2 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مبانی برنامه نویسی دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

ریاضی 1 و 2 و 3

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

آنالیز ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

جبر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مبانی ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مبانی هندسه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

توابع مختلط

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

آنالیز عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

بهینه سازی خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

توپولوژی عمومی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

هندسه جبری مقدماتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

بهینه سازی غیرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

سیستم های دینامیکی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مبانی ترکیبیات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

گراف

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

نظریه اعداد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مبانی ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مبانی ترکیبیات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

آنالیز ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مبانی منطق و نظریه مجموعه ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

آنالیز عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

اقتصاد مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

طراحی اجز ا 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

علم مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

طراحی اجز ا 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

دینامیک ماشین

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

ارتعاشات مکانیکی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

کنترل اتوماتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

طراحی شاسی خودرو

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

سیستم های اندازه گیری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

توربو ماشین

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

سوخت و احتراق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

سیستم های تبرید و سردخانه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

طراحی سیستم های تهویه مطبوع

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

ماشین های آبی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

رباتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

زبان تخصصی مکانیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مکانیک شکست

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مواد مرکب (کامپوزیتها)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

شناخت فلزات صنعتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

پلاستیسیته عملی و تغییر شکل فلزات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

طراحی مخازن تحت فشار

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

تکنولوژی روش های جوشکاری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

شبیه سازی سیستم های دینامیکی و کنترل

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

سیستم های کنترل صنعتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مقدمه ای بر کنترل فازی و محاسبات نرم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

ماشین های کنترل عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

روش های طراحی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

طراحی مکانیزم ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

طراحی ماشین های دوار

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

طراحی موتورهای احتراق داخلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

طراحی ماشین های ابزار و تولید

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

دینامیک گازها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

طراحی مبدل های حرارتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

موتورهای احتراق داخلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

سیستم های انتقال آب

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

نیروگاه ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

کنترل آلودگی محیط زیست

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مکانیک سیالات زیستی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مهندسی اقیانوس

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

طراحی توربین بخار

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

انرژی های تجدیدپذیر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

بهینه سازی سیستم های انرژی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مکاترونیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

طراحی پایپینگ در صنایع نفت و گاز

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مدل سازی با نرم افزار PDMS

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

ارتعاشات مکانیکی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

علم مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

کنترل اتوماتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

طراحی اجز ا 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

سوخت و احتراق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

توربو ماشین

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

اقتصاد مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

علم مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

اقتصاد مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مبانی اقتصاد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مبانی علوم ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مبانی آنالیز عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مبانی احتمال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مبانی جبر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

جبر خطی عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

احتمال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

روش های آماری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مبانی منطق و نظریه مجموعه ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

برنامه سازی پیشرفته

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مبانی علوم ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مبانی آنالیز عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مبانی احتمال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

روش های آماری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

بهینه سازی خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

بهینه سازی غیرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مبانی آنالیز عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مبانی احتمال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

برنامه سازی پیشرفته

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

جبر خطی عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

مبانی جبر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

اقتصاد مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

ماشین های آبی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

آمار و احتمالات دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

سابقه 42 سال تدریس در مدارس و دانشگاه

ویدیو وجود ندارد!