درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

مریم ناظریان

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - کرج
کارشناسی علوم آزمایشگاهی از دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
  • دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت و اقتصاد (MBA) از دانشگاه پیام نور کرج
  • تدریس به دانشجویان رشته های علوم تجربی آزمایشگاهی پزشکی و دامپزشکی
  • دستیار استاد در آموزش عملی در آزمایشگاه و دانشگاه

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مریم ناظریان

ریاضی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

علوم تجربی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

فارسی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

نگارش فارسی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

ریاضی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

علوم تجربی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

نگارش فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

ریاضی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

علوم تجربی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

نگارش فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

علوم تجربی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

نگارش فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

علوم تجربی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

نگارش فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

علوم تجربی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

نگارش فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

علوم تجربی ششم به هفتم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

فارسی ششم به هفتم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

استعداد تحلیلی ششم به هفتم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

علوم تجربی ششم به هفتم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

فارسی ششم به هفتم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

علوم تجربی ششم به هفتم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

فارسی ششم به هفتم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

تدریس به دانشجویان رشته های علوم تجربی آزمایشگاهی پزشکی و دامپزشکی

دستیار استاد در آموزش عملی در آزمایشگاه و دانشگاه

تدریس به دانش آموزان مردود وتجدید در تابستان ودرنهایت قبولی همه ی افرادی که تدریس کرده ام.

ویدیو وجود ندارد!