درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

محمد جواد فرحناکیان

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - اصفهان
کارشناسی زبان و ادبیات عرب از دانشگاه فرهنگیان
  • تدریس در مدارس دولتی به مدت 5 سال
  • دبیر رسمی آموزش و پرورش
  • سابقه تدریس خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط محمد جواد فرحناکیان

عربی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

عربی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

عربی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

تدریس در مدارس دولتی به مدت 5 سال

دبیر رسمی آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!