درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

سمیه تیموری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه جامع علمی کاربردی
  • سابقه 23 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش
  • تدریس در مدارس استثنایی دولتی و موسسه اتیسم

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط سمیه تیموری

ریاضی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

علوم تجربی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

فارسی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

نگارش فارسی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

ریاضی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

علوم تجربی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

نگارش فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

ریاضی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

علوم تجربی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

نگارش فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

علوم تجربی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

نگارش فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

علوم تجربی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

نگارش فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

علوم تجربی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

نگارش فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

تدریس در مدارس استثنایی دولتی

تدریس در موسسه اتیسم

سابقه 23 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!