درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

رعنا سیار

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری -
کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه آزاد اسلامی کرج
  • افتخار تحصیلی: رتبه اول دانشکده شیمی در مقطع کارشناسی ارشد.
  • قبول شدن 6 نفر از دانش آموزان کلاس ششم در مدارس نمونه دولتی
  • سابقه 4 سال تدریس در مدارس غیر انتفاعی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط رعنا سیار

ریاضی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

195,000 تومان

ریاضی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

195,000 تومان

علوم تجربی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

195,000 تومان

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

195,000 تومان

علوم تجربی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

195,000 تومان

فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

195,000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

195,000 تومان

علوم تجربی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

195,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

195,000 تومان

علوم تجربی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

195,000 تومان

قبول شدن 6 نفر از دانش آموزان کلاس ششم در مدارس نمونه دولتی

سابقه 4 سال تدریس در مدارس غیر انتفاعی

ویدیو وجود ندارد!