این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

محمود محسنی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
  • تدریس به مدت 3 سال دردانشگاه علمی وکاربردی
  • تدریس به مدت 2 سال درهنرستان

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط محمود محسنی

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

مدارهای منطقی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

اندازه گیری الکتریکی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

ماشین های الکتریکی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

مدارهای منطقی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

زبان ماشین

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

تولید و نیروگاه ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

تاسیسات الکتریکی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

نقشه کشی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

سیستم های کنترل خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

ماشین های الکتریکی فشار قوی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

اندازه گیری الکتریکی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

مدارهای منطقی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

تاسیسات الکتریکی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

مدارهای منطقی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

زبان ماشین

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

بررسی سیستمهای قدرت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

تدریس به مدت 3 سال دردانشگاه علمی وکاربردی

قبولی چند دانش آموزم درکنکورسراسری

تدریس به مدت 2 سال درهنرستان

ویدیو وجود ندارد!