درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

مسعود حسن پور

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - کرج
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات(IT) از دانشگاه جامع علمی کاربردی علوم و فنون قزوین
  • سابقه تدریس در دانشگاه ها
  • سابقه تدریس خصوصی
  • تدریس در هنرستان غیرانتفاعی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مسعود حسن پور

مهارتهای هفت گانه رایانه ICDL

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

140,000 تومان

اینترنت Internet

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

140,000 تومان

ویندوز Microsoft Windows

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

140,000 تومان

تایپ ده انگشتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

140,000 تومان

کامپیوتر به کودکان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

140,000 تومان

نرم‌افزار وُرد (Microsoft Word)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

140,000 تومان

نرم‌افزار اِکسل (Microsoft Excel)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

140,000 تومان

نرم‌افزار پاورپوینت (Microsoft PowerPoint)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

140,000 تومان

نرم‌افزار اَکسس (Microsoft Access)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

140,000 تومان

نرم‌افزار آوت‌لوک (Microsoft Outlook)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

140,000 تومان

نرم‌افزار پابلیشر (Microsoft Publisher)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

140,000 تومان

نرم‌افزار ویزیو (Microsoft Visio)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

140,000 تومان

تدریس در هنرستان دولتی

تدریس در هنرستان غیرانتفاعی

سابقه تدریس خصوصی

سابقه تدریس در دانشگاه ها

ویدیو وجود ندارد!