درباره استاد
زمانبندی
تجارب

حامد کامیار نسب

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه شهید چمران اهواز
  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه شهید چمران اهواز
  • سابقه 10 سال تدریس به صورت خصوصی
  • تدریس بعنوان مربی حل التمرین در دوران دانشجویی در دانشگاه

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس بعنوان مربی حل التمرین در دوران دانشجویی در دانشگاه

سابقه 10 سال تدریس به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!