درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

فریبا ستاری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
معلم رسمی آموزش و پرورش به مدت 18 سال
  • دارای تجربه تدریس به صورت خصوصی - تیز هوشان
  • کارشناسی حقوق از دانشگاه جامع علمی کاربردی

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط فریبا ستاری

ریاضی دوم ابتدایی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

160,000 تومان

ریاضی سوم ابتدایی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

160,000 تومان

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

160,000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

160,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

160,000 تومان

معلم رسمی آموزش و پرورش به مدت 18 سال

دارای تجربه تدریس به صورت خصوصی - تیز هوشان

ویدیو وجود ندارد!