درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

محسن صانعیان

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - اصفهان
کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه شهید بهشتی
  • سابقه تدریس خصوصی بمدت 2 سال
  • سابقه تدریس فیزیک متوسطه دوم

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط محسن صانعیان

فیزیک دهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

113,000 تومان

فیزیک یازدهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

113,000 تومان

فیزیک دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

120,000 تومان

فیزیک دهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

113,000 تومان

فیزیک یازدهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

113,000 تومان

فیزیک دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

120,000 تومان

سابقه تدریس خصوصی بمدت 2 سال

سابقه تدریس فیزیک متوسطه دوم

ویدیو وجود ندارد!