درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

سجاد زمانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه غیرانتفاعی
  • افتخار تحصیلی: رتبه بر تر دانشگاه ا معدل 18
  • آشنایی با تدریس ریاضی به روش ساده و قابل فهم

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط سجاد زمانی

ریاضی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

ریاضی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

ریاضی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

سابقه تدریس خصوصی

آشنایی با تدریس ریاضی به روش ساده و قابل فهم

ویدیو وجود ندارد!