درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

مهدی گلمحمدپور

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تبریز
دانشجوی دکترا شیمی (محض و کاربردی) از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
  • افتخار تحصیلی: نفر سوم دکتری در گرایش شیمی تجزیه در دانشگاه
  • تدریس به صورت خصوصی به مدت 2 سال
  • آشنایی با تدریس شیمی به روش ساده و قابل فهم

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مهدی گلمحمدپور

شیمی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

113,000 تومان

شیمی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

113,000 تومان

شیمی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

120,000 تومان

شیمی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

113,000 تومان

شیمی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

113,000 تومان

شیمی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

120,000 تومان

تدریس به صورت خصوصی به مدت 2 سال

آشنایی با تدریس شیمی به روش ساده و قابل فهم

ویدیو وجود ندارد!