این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
پروانه چابکی

پروانه چابکی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
  • 22 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

22 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!