درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

الهه خدایاری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  • سابقه 6 سال تدریس به صورت خصوصی و اموزشگاه
  • نفرات برتر المپیاد هوش و ریاضی دبیرستانهای کشوری

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط الهه خدایاری

ریاضی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

ریاضی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

ریاضی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

سابقه 6 سال تدریس به صورت خصوصی و اموزشگاه

ویدیو وجود ندارد!