درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

افروزه جعفری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دکترا ریاضی از دانشگاه یاسوج
  • کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه پیام نور
  • سابقه تدریس بمدت 12 سال در دانشگاه ها
  • داشتن سوابق تدریس دانشگاهی در دانشگاههای دولتی یاسوج، آزاد و دانشگاه پیام نور شیراز

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط افروزه جعفری

ریاضی عمومی 1 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی عمومی 2 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

معادلات دیفرانسیل دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی 1 و 2 و 3

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

جبر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آنالیز عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آنالیز عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

داشتن تجربه تدریس خصوصی موفق به دانش آموزان و دانشجویان

داشتن سوابق تدریس دانشگاهی در دانشگاههای دولتی یاسوج، آزاد و دانشگاه پیام نور شیراز

سابقه تدریس بمدت 12 سال در دانشگاه ها

ویدیو وجود ندارد!