درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

محمدرضا نوشادی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی مالک اشتر
  • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه کردستان
  • مدرس دوره‌های اتحادیه انجمن های اسلامی
  • مدرس کلاس حل تمرین در دانشگاه

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط محمدرضا نوشادی

فیزیک عمومی 1 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

فیزیک عمومی 2 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

استاتیک و مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

استاتیک و مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

استاتیک و مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

استاتیک و مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

استاتیک و مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

استاتیک و مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

مدرس کلاس حل تمرین در دانشگاه

مدرس دوره‌های اتحادیه انجمن های اسلامی

تدریس در مدارس خصوصی فرزانگان

ویدیو وجود ندارد!