درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

زهرا شهبازی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دکترا ریاضی از دانشگاه اصفهان
  • سابقه تدریس خصوصی دروس ریاضی دانشگاهی
  • آشنایی با تدریس ریاضی به روش ساده و قابل فهم به خصوص گرایش جبر
  • کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه اصفهان

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط زهرا شهبازی

ریاضی 1 و 2 و 3

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

جبر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مبانی جبر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مبانی جبر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

سابقه تدریس خصوصی دروس ریاضی دانشگاهی

آشنایی با تدریس ریاضی به روش ساده و قابل فهم به خصوص گرایش جبر

ویدیو وجود ندارد!