درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

آزاده اعظمی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی فیزیک از دانشگاه رازی کرمانشاه
  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه صنعتی اصفهان
  • دکترا فیزیک از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
  • دبیر حق التدریس آموزش و پرورش از 81 تا پایان 82

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط آزاده اعظمی

ریاضی عمومی 1 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

ریاضی عمومی 2 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

شیمی عمومی دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

برنامه نویسی کامپیوتر دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

آمار و احتمالات دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

معادلات دیفرانسیل دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

محاسبات عددی دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

فیزیک عمومی 1 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

فیزیک عمومی 2 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مبانی برنامه نویسی دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

فیزیک جدید 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

فیزیک نجومی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

محیط های الکترومغناطیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

زلزله شناسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

اکوستیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

فیزیک فضا

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

امواج

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

فیزیک محیط زیست

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

فیزیک عمومی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مکانیک تحلیلی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

ترمودینامیک و مکانیک آماری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

ریاضی فیزیک 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

الکترومغناطیس

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مکانیک کوانتومی 1 و2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

اپتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

فیزیک حالت جامد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

فیزیک هسته ای

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

ذرات بنیادی مقدماتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

فیزیک پلاسما

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

اختر فیزیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

لیزر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مکانیک آماری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

کاربرد کامپیوتر در فیزیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

زبان تخصصی فیزیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

نسبیت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

نظریه گروه ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

هواشناسی عمومی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

هواشناسی دینامیکی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

فیزیک زمین (ژیوفیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

فیزیک جو

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

الکترومغناطیس

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

الکترونیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

فیزیک مدرن

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

لیزر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

فیزیک قطعات نیمه رسانا

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

فیزیک مکانیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

فیزیک حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

الکترونیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

الکترومغناطیس

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

فیزیک مدرن

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

امواج

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

الکترونیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

خواص فیزیکی مواد 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

ترمودینامیک مواد 1

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

بلور شناسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

فیزیک جامدات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

الکترونیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

رآکتور

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

آمار و احتمالات دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

تدریس در آموزشگاه در مقطع دبیرستان

دبیر حق التدریس آموزش و پرورش از 81 تا پایان 82

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز از سال 90

تدریس در دانشگاههای آزاد اسلامی کرمانشاه سال 85 تا 90

تدریس در دانشگاههای آزاد اسلامی پیام نور و علمی کاربردی کرمانشاه سال 85 تا 90

تدریس در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران 87 تا 93

تدریس در دانشگاه آزاد دزفول 88 تا 92

ویدیو وجود ندارد!