درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

معصومه منصوری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه اصفهان
  • سابقه تدریس در دانشگاه ها
  • رتبه برتر مقطع دکتری-عضو دفتر استعدادهای درخشان
  • افتخار تحصیلی: رتبه برتر مقطع دکتری-عضو دفتر استعدادهای درخشان

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط معصومه منصوری

فیزیک عمومی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مکانیک تحلیلی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

الکترومغناطیس

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

الکترومغناطیس

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

الکترومغناطیس

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

7 سال سابقه تدریس در کانون سبحان و کسب لوح تقدیر مدرس نمونه

سابقه تدریس خصوصی

سابقه تدریس در دانشگاه ها

ویدیو وجود ندارد!