درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

پیام طیبی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین
  • سابقه 4 ترم تدریس در دانشگاه
  • تدریس حل تمرین در دانشگام امام خمینی قزوین
  • تدریس درس نقشه کشی 1و2 در دانشگاه علم و صنعت

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط پیام طیبی

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

علم مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ماشین های کنترل عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

علم مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

علم مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

تدریس درس نقشه کشی 1و2 در دانشگاه علم و صنعت

تدریس حل تمرین در دانشگام امام خمینی قزوین

سابقه 4 ترم تدریس در دانشگاه

ویدیو وجود ندارد!