درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

مهدی کوثری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - شیراز
دانشجوی دکترا مهندسی اپتیک و لیزر از دانشگاه شیراز
  • سابقه 18 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش
  • تدریس در دانشکده فنی درس فیزیک و مکانیک
  • 10 سال سرگروه آموزشی فیزیک

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مهدی کوثری

فیزیک دهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

350,000 تومان

فیزیک یازدهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

350,000 تومان

فیزیک دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

400,000 تومان

فیزیک دهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

350,000 تومان

فیزیک یازدهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

350,000 تومان

تدریس در دانشکده فنی درس فیزیک و مکانیک

مصحح اوراق نهایی بالغ بر ده سال

سابقه 18 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!