درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

شهرام مرندی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی زمین شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
  • کارشناسی ارشد زمین شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط شهرام مرندی

شیمی فیزیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

شیمی فیزیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

اکتشاف و استخراج معدن

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

اجزا ماشین

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

شیمی فیزیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

زمین شناسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مکانیک سنگ

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

اقتصاد معدنی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

کانه آرایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

کارتوگرافی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

زمین شناسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

شیمی فیزیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مکانیک سنگ

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

شیمی فیزیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

زمین شناسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

زمین شناسی ساختاری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

کانی شناسی توصیفی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

آمار و احتمالات مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

روش های تجزیه مواد معدنی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

سنگ شناسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مبانی مکانیک سنگ

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مبانی کانه آرایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مبانی استخراج مواد معدنی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

روش و ارائه تحقیق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مبانی اکتشاف مواد معدنی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

حفاری اکتشافی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

ژئوشیمی اکتشافی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

ارزیابی ذخایر معدنی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

دورسنجی و GIS

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

ژئوتکنیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

پی سازی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

سابقه 2 سال تدریس در قلمچی

ویدیو وجود ندارد!