درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

زهرا جعفرپور

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - شیراز
کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه پیام نور شیراز
  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه دامغان
  • سابقه 10 سال تدریس در مدارس غیر انتفاعی و آموزشگاه ها

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط زهرا جعفرپور

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

سابقه 10 سال تدریس در مدارس غیر انتفاعی و آموزشگاه ها

ویدیو وجود ندارد!