درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

محمد جواد الماسی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه کاشان
  • کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک از دانشگاه آزاد اسلامی کاشان
  • سابقه تدریس در دانشگاه ها
  • سابقه تدریس خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط محمد جواد الماسی

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مبانی مکاترونیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

طراحی اجز ا 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

علم مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

طراحی اجز ا 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

دینامیک ماشین

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

ارتعاشات مکانیکی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

کنترل اتوماتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

زبان تخصصی مکانیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مواد مرکب (کامپوزیتها)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

شناخت فلزات صنعتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

سیستم های کنترل صنعتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

روش های طراحی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مکاترونیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

ارتعاشات مکانیکی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

علم مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

کنترل اتوماتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

طراحی اجز ا 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

علم مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

سابقه تدریس در دانشگاه ها

سابقه تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!