این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

مریم شعبانی دائم

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - کرج
کاردانی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه علمی کاربردی
  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه علمی کاربردی
  • آشنا به مفاهیم روز تدریس مقاطع ابتدایی
  • سابقه تدریس خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مریم شعبانی دائم

ریاضی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

علوم تجربی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

فارسی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

نگارش فارسی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

ریاضی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

علوم تجربی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

نگارش فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

ریاضی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

علوم تجربی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

نگارش فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

علوم تجربی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

نگارش فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

علوم تجربی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

نگارش فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

علوم تجربی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

نگارش فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

فارسی ششم به هفتم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

آشنا به مفاهیم روز تدریس مقاطع ابتدایی

سابقه تدریس خصوصی به مدت 4 سال

ویدیو وجود ندارد!