درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

امین زندوکیلی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
دانشجوی دکترا مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی سهند
  • تدریس به مدت 3 سال در دانشگاه
  • استادحل تمرین به مدت 2 ترم در دانشگاه
  • سابقه تدریس خصوصی و تخصصی دروس دانشگاهی بمدت 8 سال

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط امین زندوکیلی

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

انتقال جرم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

موازنه انرژی و مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

انتقال جرم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

موازنه انرژی و مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

انتقال جرم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آشنایی با مهندسی شیمی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مقدمات مهندسی نفت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

موازنه انرژی و مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

تدریس در دانشگاه

تدریس به مدت 3 سال در دانشگاه

استادحل تمرین به مدت 2 ترم در دانشگاه

سابقه تدریس خصوصی و تخصصی دروس دانشگاهی بمدت 8 سال

ویدیو وجود ندارد!