درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

علیرضا زمان فشمی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی زبان و ادبیات ایتالیایی از دانشگاه تهران
  • تدریس خصوصی حضوری و آنلاین زبان ایتالیایی از سال 1387
ویدیو معرفی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط علیرضا زمان فشمی

زبان ایتالیایی عمومی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مکالمه زبان ایتالیایی (مهاجرت)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین زبان ایتالیایی از سال 1387