درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

امین عربی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - شیراز
2 جلسه موفق
کارشناسی علوم اقتصادی از دانشگاه شیراز
  • کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه شیراز
  • بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک
  • دکترا علوم اقتصادی از دانشگاه شیراز

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط امین عربی

اقتصاد خرد 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اقتصاد کلان 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اقتصاد بخش عمومی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

پول و بانکداری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مالیه بین الملل

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

تجارت بین الملل

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اقتصاد توسعه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اقتصاد ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی بودجه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

سابقه تدریس در دانشگاه ها

سابقه تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!